Fan bóng đá
từ 01-07-2017 07:59:11
Ông nhà báo Minh nhi này, lứa Cầu Thủ này mà đã gọi tài năng thế lứa Cầu Thủ của Đức ko biết gọi là gì nữa nhỉ. Cạn lời
  •   Trang
  • 1