Hoàng Duy Song
từ 08-03-2018 00:38:12
Ông Trần Anh Tú thực sự đã muốn cải tổ,đổi mới,nâng tầm chất lượng VL.Đó là sự khác biệt.Mong rằng ĐH VFF nhiệm kì VIII sẽ tròn trịa,khác biệt về nhân sự so với khóa trước.Các ông bầu đã có tg thử lửa cả một nk là quá đủ để hiểu là thành công hay chưa về một mô hình cơ cấu nhân sự!?
  •   Trang
  • 1