LinhTa
từ 11-03-2018 19:47:24
Cái từ "Cứu thua trên vạch vôi" chỉ giành cho cầu thủ khác ngoài thủ môn. Còn thủ môn thì việc cứu thua trên vạch vôi là đương nhiên.
  •   Trang
  • 1