Yuki
từ 04-05-2018 12:53:06
Trước giải VN càng tỏ ra mạnh thì khi vào giải càng dễ thất bại.
Hoa Đán
từ 04-05-2018 09:17:13
Người ta thì khiêm nhường khi nói, còn ta khi nói thì nổ tưng bừng
  •   Trang
  • 1