Messi
từ 14-05-2018 10:11:38
Ông kêu học trò tập trung, còn ông tung đám rác rưởi vào đá. Bullshit.
  •   Trang
  • 1