Huy Map 3074
từ 17-05-2018 08:05:08
Chỉ muốn trụ hạng nhưng đã được thứ 13 còn mơ tưởng mùa tới được xuống hạng
fan trung lập
từ 17-05-2018 07:52:09
Cái thứ ăn cháo đá bát. Thứ này năm sau chắc chắn xuống hạng. Chúc Moyes tốt đẹp làm gì . Đạo đức giả
Minh
từ 16-05-2018 19:42:18
Sang năm xuống hạng cho bỏ gét. Ăn cháo đá bát
  •   Trang
  • 1