Tuan Vu
từ 15-09-2018 10:20:57
Nền kinh tế kém phát triển hơn, GDP đầu người thấp hơn, nhưng xe bên nước người ta bán 47 triệu, ở VN bán 70 triệu. Các loại phí, thuế, lợi nhuận cả hai nước đều có, có lẽ mức % thì khác thôi.
Việt
từ 31-08-2018 19:31:21
Mấy nhà báo làm ơn đăng giá xe ở VN dùm.
  •   Trang
  • 1