Trần Hải
từ 08-09-2018 15:16:37
Thằng này thì cũng cho giải tán đi được rồi. Càng ngày càng xuống phong độ mà lại còn chảnh choẹ ông sao nữa.
Trí Trần
từ 08-09-2018 14:16:05
Trả về nơi sản xuất ngay và luôn.Không để hệ lụy về sau..
Trí Trần
từ 08-09-2018 14:14:58
Trả về nơi sản xuất ngay và luôn.Không để hệ lụy về sau..
  •   Trang
  • 1