5 tri
từ 09-09-2018 09:16:20
Đừng bao giờ tăng lương và hảy tống nó đi nếu được giá.
Anhhai
từ 09-09-2018 08:51:22
Tham tiền mới về Mu . Bây giờ mọi người lại bảo tham tiền mới đòi đi . O hay thế bây giờ mới biết pogba tham tiền , u mê quá
ka ra chi
từ 09-09-2018 08:21:42
Mu bán đi ma lây tien mua câu thu khac
định
từ 09-09-2018 06:44:10
thằng nhọ này nên cho nó lượn
Giang
từ 09-09-2018 03:16:12
Cho nó cút đi loại vô dụng